Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801)

 
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία διαθέτει μία επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές αναγνώρισης των Κινδύνων στην Εργασία, και παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης της μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργίας της.
 
Οι απαραίτητες οργανωτικές δομές περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, το οποίο είναι συμβατό με το Πρότυπο OSHAS 18001, το οποίο παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί μια επιχείρηση για να είναι ικανή να Πιστοποιηθεί.
 
Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία περιλαμβάνει Περιγραφή της Οργανωτικής Δομής της, Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Γραπτές Οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και επηρεάζουν την Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία, Έντυπα και Έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και Εργαλεία Ελέγχου και Αξιολόγησης της λειτουργίας του Συστήματος.
 
Το πρότυπο OHSAS 18001:1999 βασίστηκε πάνω στο Βρετανικό πρότυπο BS 8800, είχε τη δομή του ISO 14001:1996 και ήταν συμβατό με το ISO 9001:1994, ώστε να είναι εύκολο να συνδυαστούν τα τρία Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Ασφάλειας και Υγείας.
 
Η νεότερη έκδοση του προτύπου OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems.  Requirements καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Α&ΥΕ, με το οποίο μια επιχείρηση να μπορεί να ελέγχει τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας της εργασίας και να βελτιώνει την απόδοσή της.
 
Το πρότυπο δεν καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας, ούτε παρέχει λεπτομερείς προδιαγραφές για το σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης, όπως κάνει το πρότυπο BS 8800:2004.
 
Μέχρι σήμερα το πρότυπο έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 80 χώρες και από περίπου 16.000 επιχειρήσεις και Φορείς.
 
Η Εταιρία PROSPERITY ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει τη μελέτη και την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση με την καθοδήγησή των στελεχών της PROSPERITY Ε.Π.Ε.. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007. Η σωστή εφαρμογή του Συστήματος και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου, επιθεωρείται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος και εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ δεν εκπονεί απλώς μελέτες, αλλά παρέχει στους πελάτες της την τεχνογνωσία σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ εκπαιδεύει τα στελέχη των Επιχειρήσεων/Φορέων αφενός για να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 και αφετέρου για να γνωρίζουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που θα τους παρέχει (Εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα, Οδηγίες, λογισμικό, εφαρμογές κλπ.).

Ο χρόνος εγκατάστασης και λειτουργίας ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέχρι την πιστοποίηση κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες ανάλογα με την ετοιμότητα στην οποία βρίσκεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
 
Η Εταιρία PROSPERITY Ε.Π.Ε. συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του έργου και είναι υπεύθυνη για την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης, καθώς και για την ολοκλήρωση των παραδοτέων κάθε σταδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου και θα υποστηρίξει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του που είναι η πιστοποίηση.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
  
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α&ΥΕ) θεωρείται συχνά ως «αναγκαίο κακό», με την έννοια ότι δημιουργεί πρόσθετο κόστος στην επιχείρηση, επειδή οι απαιτήσεις επιβάλλονται νομοθετικά, χωρίς να προσφέρει επιχειρηματικά οφέλη.
 
Αυτή η θεώρηση οδηγεί τις επιχειρήσεις να υιοθετούν μια προσέγγιση συμμόρφωσης με το γράμμα του Νόμου με το ελάχιστο δυνατόν κόστος (ελαχιστοποίηση των προληπτικών μέτρων).
 
Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι τα θέματα Α&ΥΕ να αντιμετωπίζονται όχι προληπτικά, αλλά εκ των υστέρων πυροσβεστικά, μετά από ατύχημα ή μετά από τη διενέργεια ελέγχου από τις Αρχές.
 
Οι συνέπειες αυτής της προσέγγισης γίνονται αργά η γρήγορα ορατές με μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως ανθρώπινος πόνος, ανθρώπινες απώλειες, σωματικές βλάβες, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, καθυστερήσεις, χαμένες εργατοώρες, δικαστήρια, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ.
 
Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου απαλλάσσει την επιχείρηση από τις συνέπειες και δημιουργεί ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον.
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτούς κάθε χρόνο 10 περίπου εκατομμύρια πέφτουν θύματα ανασφαλών συνθηκών εργασίας, ενώ 8.000 περίπου χάνουν τη ζωή τους.
 
Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει σαφής μείωση των εργατικών ατυχημάτων, κάθε χρόνο περίπου 25.000 εργαζόμενοι τραυματίζονται και πάνω από 250 τραυματίζονται θανάσιμα.
 
Επειδή το ατύχημα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός που κάθε άνθρωπος απεύχεται, ‘’εξορκίζουμε’’ το κακό με αντιλήψεις του τύπου «δεν γίνονται ατυχήματα στην επιχείρησή μας» ή «δεν υπάρχει κίνδυνος γιατί το προσωπικό μας είναι έμπειρο και προσέχει». Πολλοί όμως μάρτυρες ατυχημάτων θα βεβαιώσουν ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι τελείως λάθος και ότι όταν θα γίνει το κακό δεν ‘’ξεγίνεται’’.
 
Επίσης έχει αποδειχτεί τελείως λάθος και η αντίληψη που υποστηρίζει ότι «το κόστος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι πολυτέλεια στις σημερινές συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού». Το κόστος της εκ των υστέρων θεραπείας και αποκατάστασης έχει αποδειχτεί για πολλές επιχειρήσεις δυσβάστακτο.
 
Η εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης στον τομέα της Α&ΥΕ προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων που προβλέπουν την ύπαρξη και λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων, όπως ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός Εργασίας και η Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας.
 
Επειδή όμως αυτά τα όργανα δεν λειτουργούν μέσα στα πλαίσια μιας δομημένης οργάνωσης, αλλά σαν ανεξάρτητα ασυντόνιστα όργανα που η λειτουργία τους προβλέπεται από τον Νόμο και όχι από την ίδια την οργανωτική δομή της επιχείρησης, η οργάνωση της επιχείρησης στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης για την Α&ΥΕ.
 
Η φιλοσοφία των Συστημάτων Διαχείρισης για την Α&ΥΕ βασίζεται στον κύκλο του Deming – Σχεδίασε – Κάνε – Έλεγξε – Διόρθωσε για τη συνεχή βελτίωση.