Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2004 ή κατά EMAS

 
Η εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), αν και όχι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στις ελληνικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί σημαντικότατο βήμα για μια επιχείρηση που φιλοδοξεί να συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις κατευθύνσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα με την “αειφόρο ανάπτυξη”.
 
Εάν η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αποτελούν βασικό στοιχείο για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, η παράλληλη φροντίδα για το περιβάλλον, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την καταξίωση μιας επιχείρησης, τόσο απέναντι στους πελάτες (σημερινούς και μελλοντικούς), όσο και απέναντι στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και αναπτύσσονται στις γειτονικές περιοχές.
 
Παράλληλα οι αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Βορείου Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, τόσο σε επίπεδο απλού καταναλωτή, όσο και σε εταιρικό επίπεδο, ζητούν ολοένα και πιο συχνά εχέγγυα ολοκληρωμένης διαχείρισης των έμμεσων και άμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μιας βιομηχανικής επιχείρησης, ή ενός χώρου δραστηριοτήτων, όπως τα λατομεία μαρμάρων. Στην έννοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται τόσο η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας σε ένα χώρο εξόρυξης, όσο και όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μορφοποίησης.
 
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης χρησιμοποιείται σαν μέσο για τον εντοπισμό, την καταγραφή, την εκτίμηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με στόχο την μείωσή τους. Ο σκοπός ενός ΣΠΔ είναι διπλός: 
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ως ελάχιστο και 
 • Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.
 Ενδεικτικά κάποια από τα οφέλη της εφαρμογής πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι τα ακόλουθα: 
 • Αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων από την ίδια την επιχείρηση προλαμβάνοντας την παρέμβαση εξωτερικών φορέων. 
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της πειθαρχίας, καθώς και ολοκλήρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001). 
 • Μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στις δραστηριότητες της επιχείρησης. 
 • Περιορισμός της ρύπανσης. 
 • Καθορισμός ενός σημείου αναφοράς, βάσει σταθερής μεθοδολογίας (κοινών κριτηρίων), για την αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων. 
 • Βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης του ήδη υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. 
 • Ένδειξη της δέουσας επιμέλειας, εκ μέρους των εργαζομένων και της επιχείρησης. 
 • Παροχή τεκμηρίων στους πελάτες για την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον. 
 • Βελτίωση δημόσιων σχέσεων μέσω της δημοσιοποίησης της δέσμευσης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων αυτής για ασφαλέστερο, καθαρότερο και υγιεινότερο περιβάλλον. 
 • Ανταπόκριση στις προδιαγραφές των εθνικών και διεθνών αγορών. 
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού προνομίου για αποτελεσματικό marketing. 
 • Αύξησης του μεριδίου αγοράς. 
 • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης.
 • Βελτίωση διαπραγματευτικής ισχύος στις συναλλαγές με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των αναλώσεων πρώτων και βοηθητικών υλών, ενέργειας και κόστους διάθεσης αποβλήτων. 
 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχείρησης και περιορισμός των πιθανών κινδύνων από την λειτουργία της. 
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων επενδυτών και μετόχων. 
 • Αναγνώριση της οφειλόμενης επιμέλειας – αποφυγή ενδεχόμενων ποινών από παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
 • Επιτάχυνση διαδικασιών για την χορήγηση ή την επέκταση αδειών. 
 
Σήμερα υπάρχουν 2 αναγνωρισμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
1.      Το Σύστημα βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και
2.      Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).
 
Η Εταιρία PROSPERITY ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει τη μελέτη και την ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση με την καθοδήγησή των στελεχών της PROSPERITY Ε.Π.Ε.. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις είτε του Διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004, είτε του EMAS, είτε και των δύο. Η σωστή εφαρμογή του Συστήματος και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου, επιθεωρείται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος και εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ δεν εκπονεί απλώς μελέτες, αλλά παρέχει στους πελάτες της την τεχνογνωσία σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ εκπαιδεύει τα στελέχη των Επιχειρήσεων/Φορέων αφενός για να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και αφετέρου για να γνωρίζουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που θα τους παρέχει (Εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα, Οδηγίες, λογισμικό, εφαρμογές κλπ.).
 
Το πρότυπο ISO 14001:2004 μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε κάθε επιχειρήση και οργανισμό με τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος και τη δραστηριότητά του. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθειά των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά ζητήματα. Επίσης αποτελεί απόδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας μίας επιχείρησης.  
 
Το ISO 14001:2004 ορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) παρέχοντας σε μια επιχείρηση το πλαίσιο για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προιόντων και υπηρεσιών της και βοηθώντας τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Επίσης δίνει λεπτομερείς κατευθύνσεις για τα διάφορα στοιχεία των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα σημαντικά θέματα που εμπλέκονται στην εφαρμογή τους.
  
Το ΕMAS (ΕΚ 761/2001) εκδόθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 1994 και αναθεωρήθηκε το 2001 και το 2006. To σχέδιο EMAS αρχικά είχε εφαρμογή μόνο σε βιομηχανικές μονάδες και σε περιοχές της εταιρίας, δηλ. στο εργοστάσιο, τις αποθήκες κτλ. Επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή των οργανισμών, για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων και την παροχή σχετικών πληροφοριών στο κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους.
 
Σκοπός είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων με:
a.           κατάρτιση και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
b.           συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών.
c.           ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και ανοιχτό διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους.
d.           Ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση, καθώς και κατάλληλη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.
 
Το EMAS απαιτεί δημοσίευση περιβαλλοντικής δήλωσης για κάθε εγκατάσταση, η οποία επικυρώνεται από Διαπιστευμένο Φορέα - ελεγκτή (Verifier).
 
To Διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 έχει σημαντικές ομοιότητες με το EMAS. Ένα σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 αντιμετωπίζεται σαν σύστημα που καλύπτει τις απαιτήσεις του EMAS. Όμως το EMAS, έχει μία σημαντική απαίτηση που δεν υπάρχει στο ISO 14001:
 
τη δημοσίευση και επαλήθευση της περιβαλλοντικής δήλωσης. Άρα λοιπόν ένας πιστοποιημένος οργανισμός κατά ISO 14001 θα πρέπει επιπρόσθετα να δημοσιεύσει και να έχει επικυρωμένη την περιβαλλοντική του δήλωση ώστε να προχωρήσει σε καταχώρηση για το EMAS.