Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ-κίνηση (2014-2020)

 

Τα ακόλουθα 3 προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων προκηρύχτηκαν, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  

1.    Πρόγραμμα « Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016: 40%).

Ο κάθε κύκλος κατανέμεται στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Προϋπολογισμός προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα με συνολικό προϋπολογισμό από 15.000€ έως τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης το 2015 ή τα 200.000 € για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 200.000 .

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες φτάνοντας στο 50%.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

Περίοδος υποβολής των προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από 07.04.2016 έως 20.05.2016.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος με ανώτερο ποσοστό 40%
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός με ανώτερο ποσοστό 90%
 • Άυλες δαπάνες με ανώτερο ποσοστό 100% και σε κάθε περίπτωση έως 100.000 ευρώ.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό), με ανώτερο ποσοστό 40% και μέχρι 24.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

 

2.    Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

 Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

 Δικαιούχοι:

-  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

-  Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες: Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος, ΑΕξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος ΒΕξάμηνο του 2016: 40%), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

 • 2500 νέες επιχειρήσεις
 • 4500 νέες θέσεις εργασίας

Προϋπολογισμός προτάσεων

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 15.000 € έως 60.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Περίοδος υποβολής των προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από 17.03.2016 έως 27.04.2016.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του προϋπολογισμού),
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας)
 • δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • προμήθεια αναλωσίμων
 • ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

 

3.    Πρόγραμμα "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος: Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 70 εκατ. € με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: Από 600 έως 700 Τουριστικές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

Προϋπολογισμός προτάσεων

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 15.000€ έως τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης το 2015 και με ανώτατο ποσό τα 150.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

Περίοδος υποβολής των προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από 29.03.2016 έως 17.05.2016.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Ενέργειες

o Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός

o Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

o Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

o Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

o Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.

o Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων

o Δαπάνες προβολής – προώθησης.

  

Η Εταιρία PROSPERITY ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β’ και Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Αναπυξιακός Νόμος κλπ.), αναλαμβάνει τη σύνταξη επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2106993662.